נגישות

תנאים ואחריות - קוקי טורס

א. כללי

1. אתר "קוקי טורס" הינו אתר אינטרנט המצוי בבעלות "קוקי טורס בע"מ" בלבד המספק מידע ומתמחה במכירת שירותי ומוצרי תיירות.

2. מזמין רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

3. הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר זה מהווה את הסכמתו לתנאי "קוקי טורס" ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם, ובהתאם למידע הידוע לסוכנות הנסיעות. או מידע שהיה על סוכנות הנסיעות לדעת.

4. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים ע"י חברת "קוקי טורס"  מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי "קוקי טורס" ולכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה ויש לקרוא אותם יחד עם וכחלק בלתי נפרד עם התנאים המופיעים על גב כרטיס הטיסה.

5. חברת "קוקי טורס" מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים (בכפוף לאמור בתקנון זה) בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.
קוקי  טורס תבצע את ההזמנה במיומנות, תמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ותוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת "קוקי טורס", אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

6. מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע"י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין.

7. יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים לתיירות פנים ולתיירות יוצאת כאחד.

ב. מידע חשוב

8. כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית באופן אישי להצטייד במסמכים הבאים:

8.1. דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. קוקי טורס ממליצה לצלם את דרכונכם לפני היציאה מהארץ לשמור את הצילומים בנפרד מהדרכון.
8.2.אשרות כניסה – באחריותו הבלעדית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר, ככל שקיים צורך כזה.

על הנוסע האחריות לוודא את הצורך באשרת כניסה עם הקונסוליה של המדינה בה ירצה לבקר .מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ.
יובהר כי קוקי טורס אינה אחראית לנזקי המזמין, ככל שנגרמו, עקב אי השגת אשרות הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או בגין אשרת כניסה שאינה מתאימה.

8.3. תרופות וחיסונים – על הנוסע לוודא באופן אישי את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

8.4. נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.

8.5.פוליסת ביטוח רפואי ומטען – מומלץ מאוד להצטייד בפוליסת ביטוח רפואי ומטען. פרטים בנושא באתר ובמוקד הטלפוני של קוקי טורס.

8.6. בעלי תעודות מעבר - בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה.

ג. תהליך ההזמנה

9. חלק מההזמנות המתבצעות באתר הן בסטאטוס "נדרש אישור" (היינו בגדר בקשה) וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה המתקבל בעת סיום ההזמנה.
10.יובהר כי הזמנתך תאושר סופית רק כאשר סוכן קוקי טורס יחזור אליך טלפונית ויאשר לך את ההזמנה
11. על הנוסע לבדוק את כל הפרטים מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל ולוודא כי הם תואמים לפרטי ההזמנה.

ד. מדיניות מחירים

12. "קוקי טורס" עושה כל מאמץ להציע ללקוחותיה מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. המחירים המפורסמים באתר הינם להזמנה ישירה שתבוצע במלואה באתר (לרבות תשלום בכרטיס אשראי באתר), והם יכולים להיות שונים מהמחירים המוצעים במשרד "קוקי טורס".

13. לידיעתך, במקרה של הזמנה טלפונית ו/או סיוע טלפוני ויעוץ טלפוני או תכתובת במייל יתווספו דמי טיפול בסך של עד 30$ לנוסע בהתאם לסוג המוצר. זאת למעט טיולים מאורגנים שאז דמי הטיפול שיתווספו יהיו עד לסך של 60$ לנוסע.

14. ל"קוקי טורס" שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.
15.מחירי השירותים המוצעים באתר יכולים לעלות ללא הודעה מוקדמת.המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש. עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה,שוברי מלון,שוברי רכב וכד') כבר נמצאים בידי הנוסע.

16. שינוי או ביטול הזמנה יחויבו בתשלום בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כמפורט להלן בתקנון זה.

17. מחירי הזמנה כוללים מיסי נמל והיטלים שונים (דלק, ביטחון וכיוצא בזה), אולם בכל מקרה אינם כוללים ביטוח נוסעים (אשר על המזמין להזמינו בנפרד).

18. אם לא שולמה מלוא התמורה על ידי המזמין לחברה עד לתאריך היציאה, אזי כל שינוי הכרוך בהעלאת כרטיס הטיסה ו/או בשערי המטבע אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או דמי ביטחון ו/או עלויות דלק ו/או כל תשלום אחר,  תחול על המזמין בלבד.
19. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות (או מועד אחר שהוסכם בכתב במפורש על ידי קוקי טורס) הבקשה אינה מחייבת, אלא אם כן השירות שאישורו הנדרש הינו מהותי להזמנה וביחס אליו ניתנה הסכמת הלקוח ואישור של ספק השירות.

שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק זמן אחר מוסכם שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

20. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו על פי שער העברות וההמחאות על פי דין. החזר כספי עבור מוצר שמחירו נקוב במטבע זר יבוצעו על פי שער המטבע ביום הזיכוי.

21. ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לסוכנות, לפי העניין.

22. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:

22.1. במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם ל"קוקי טורס" עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.

22.2. במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם ל"קוקי טורס" תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה "קוקי טורס" רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד ש"קוקי טורס" מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט "קוקי טורס" לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם"

ה. פרטי מזמין השירותים / מוצרים

23. בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים. אינך נדרש למסור את הפרטים שתתקבל, אולם ללא מסירתם לא תוכל, כאמור, להשלים את הזמנת החבילה ללא מסירת פרטים אלו.

24. הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין השאר, פרטים אישיים ומסירת מספר כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

25. על המזמין לבדוק ולוודא כי הפרטים שמולאו על ידיו במסגרת ההזמנה זהים לאופן איות פרטיו בדרכונו, לפני שהוא חותם ומאשר את הזמנתו. שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.

26. "קוקי טורס" ומי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה ו/או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.

27. הפרטים שתמסור יישמרו במאגר המידע של "קוקי טורס". בכל מקרה, יודגש כי קוקי טורס לא תמסור את פרטיך האישיים שתמסור לצדדים שלישיים כלשהם, אלא בהתאם לדין.

28. עם הכנסת פרטיו במסגרת תהליך ההזמנה מאשר המזמין לקוקי טורס לשלוח למענו ו/או כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת כדי לעדכן אותו מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה ולרבות מידע שיווק ופרסומי, זאת כל עוד לא ביקשת להסירך מרשימת הדיוור, הודעה שתוכל למסור לקוקי טורס בכל עת.

29. כאמור, בכל עת שיבחר יוכל המזמין לבקש מ"קוקי טורס" להסיר את שמו מרשימת הנמענים באמצעות פניה לחברה בטלפון, בפקס מס' 09-8612692 או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שכתובתהhagit@cookytours.co.il.
יובהר כי ככל שהמזמין יבקש מחיקת פרטיו הרי שבקשה זו לא תחול על פרטים הקשורים לפעולות מסחריות שביצע המזמין, ובכלל זה רכישת חבילות נופש.

30. בהתאם לסע' 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 המזמין יהא זכאי, בכל עת, לעיין בעצמו ו/או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו במידע המוחזק עליו במאגר המידע, והכל במגבלות שבדין. אדם שעיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור ו/או מעודכן רשאי לפנות לקוקי טורס בבקשה לתקן את המידע ו/או למוחקו.

ו. מידע ותמונות באתר

31. במסגרת האתר משווקים שירותים אשר חלקם מופקים על ידי "קוקי טורס" וחלקם על ידי צדדים שלישיים, ובהתאמה כולל האתר מידע מטעם "קוקי טורס" ומידע מטעם צדדים שלישיים, ולרבות מטעם אתרי הנופש עצמם בהתאם לחבילות הנופש ו/או השירותים באתר.

32. "קוקי טורס" אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צדדים שלישיים, ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי קוקי טורס אינה אחראית למידע אשר הועבר על ידי צדדים שלישיים וכי היא ממליצה למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי.

33. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי "קוקי טורס" על ידי צדדים שלישיים.

ז. זכאות להנחה

34. לקבלת הנחה המגיעה ללקוח עקב שייכותו לקבוצת גיל מסוימת או לקבוצת פרופיל מסוימת, עליו להציג תעודה מתאימה במעמד איסוף מסמכי הנסיעה ובעת הגעתו לנופש.

35. לקוח שלא תהיה בידיו התעודה המתאימה ו/או יתברר כי הפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה באתר אינם נכונים, יידרש לשלם את ההפרש שבין התמורה המלאה של השירות שרכש לבין התשלום ששילם באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו רשומים במערכת או בכל דרך אחרת ש"קוקי טורס" או ספק השירות ימצאו לנכון בנסיבות.

ח. תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום באתר

36. תנאי התשלום הינם כדלקמן:

36.1 בתיירות יוצאת – המזמין יכול לשלם עבור השירותים שרכש בין היתר בתשלום שקלי בעד שלושה תשלומים שווים צמודי דולר בהתאם לשער העברות והמחאות כמשמעות המונח בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 הנכון ליום חיוב חשבון הבנק (על ידי חברת האשראי).

36.2 בתיירות פנים – ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בעד שלושה תשלומים שקליים ללא ריבית.
37. חשוב לציין כי האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי "קוקי טורס" לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין.

38. מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה "פרטי בעל הכרטיס" שבמסך ביצוע ההזמנה.

39. כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. "קוקי טורס" אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.

40. במקרה של פיגור בתשלומים תהיה "קוקי טורס" רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי כאמור. במידה וכרטיס האשראי של המזמין יבוטל ו/או תגיע הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע הזמנה המזמין מתחייב למסור לנציג אשת טורס פרטי כרטיס אשראי תקף לביצוע התשלום עבור חבילת הנופש שרכש.

ט. מניין ימי חבילת הנופש

41. במניין ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש המוצעות באתר האינטרנט, נכללים יום היציאה ויום החזרה וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסה של חברות התעופה השונות, עמן קשור המארגן.

היינו, ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש נספרים מעת יציאתכם מהארץ ועד שובכם, גם אם היציאה מהארץ היא בשעות אחה"צ או הערב, והחזרה לארץ בשעות הבוקר.

הטיסות מבוצעות על ידי חברות סדירות ו/או שכר, אולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. טיסות השכר מותנות באישור מינהל התעופה האזרחי ומופעלות על פי תקנות טיסות השכר. זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים ימים חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי. בהקשר זה ראו גם האמור בפרק העוסק בטיסות להלן.

י. ביטולים ושינויים

42. הודעה על ביטול עסקה תעשה בכתב ותועבר ל"קוקי טורס" בפקס או במסירה אישית במשרדי החברה בהתאם לפרטים המופיעים להלן.

43.
תנאי שירות וביטול:
 
על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. בהתאם לתעריפים המתחייבים על ידי    קוקי טורס ו/או הספקים השונים, המשתנים ממוצר למוצר, כנקוב בפרטי ההזמנה, ובכפוף לאמור להלן.
ככל ההזמנות באתר כפופות להוראות פרק ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981
(להלן- "החוק"). לא ניתן לבטל הזמנה באתר לאחר 14 ימים מיום ביצועה, או אם המועד שנקבע לתחילת מתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, מיום הביטול, או אם המועד שנקבע לתחילת מתן השירות אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, מיום ביצוע ההזמנה (התקציר האמור מובא לצורך נוחות ונוסחו המלא של החוק הוא המחייב).

נוסחו המלא של החוק

כל נוסע המבטל הזמנתו באופן האמור חייב בדמי ביטול כקבוע בחוק, בשיעור 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מביניהם.
בקשה לביטול הזמנה כאמור חובה להעביר בכתב ולוודא כי התקבלה אצל    קוקי טורס.
ניתן להעביר את הבקשה למשרדי    קוקי טורס באמצעות דוא"ל :  info@cookytours.co.il
 בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה.
אישור מכשיר הפקסימיליה של המזמין לא יהווה ראיה לקבלת בקשת הביטול אצל    קוקי טורס.
לכל ההזמנות שאינן נופלות להוראות החוק ושלא ננקב לגביהם במסמכי ההזמנה שיעור דמי ביטול מסוים, יהיו דמי הביטול בשיעור מלא (100%), וביטול הזמנה לא יקנה זכות להחזר כספי כלשהו, למעט מסי נמל והיטלי בטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי טיסה. לעיתים נכונים ספקי השירותים השונים להפחית את דמי הביטול במקרים מסוימים, אך הפחתה כזו תלויה ברצונם הטוב של ספקים אלו ו   קוקי טורס אינה מתחייבת לכך.
כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1971.
שינוי כל אחד מפרטי ההזמנה, לרבות זהות המזמינים, פרטי ואופן התשלום או המוצרים המוזמנים לאחר סיום תהליך ההזמנה, כרוך בתשלום דמי שינוי ל   קוקי טורס.
השבת עמלת הסליקה על הזמנה ששולמה בכרטיס אשראי ובוטלה ו/או כספים הקשורים בהזמנה שבוטלה המוחזקים בידי הספקים השונים, כפופה לרצונם הטוב ולהחלטתם של חברת האשראי של המזמין או הספקים השונים, לפי העניין, ואינה תלויה ב   קוקי טורס.

44. חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק באופן הבא:

"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

  האמור לעיל לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד העסקה.
עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן,בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן,יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא,זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעות המונחים בסע' 14ה לחוק הגנת הצרכן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר בזאת כי בהתאם לסע' 14ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ההסדר הקבוע בחוק הגנת הצרכן בקשר עם ביטול עסקאות מכר מרחוק לא יחול אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה.

 ביטול הזמנה לגביו לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול מלאים בשיעור מלוא עלות ההזמנה.
45. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

יא. טיסות

46. הטיסות המוצעות על ידי "קוקי טורס" הכלולות בחבילות הנופש הינן טיסות שכר והן מבוצעות באחריותן הבלעדית של חברות התעופה ובכפוף לתקנות טיסות שכר: "רישוי שרותי תעופה (טיסות שכר) התשמ"ב 1982".

47. ככל שקיימת אי התאמה בין פרטי הטיסה שנמסרו לך לבין פרטי הטיסה הנקובים בכרטיס הטיסה על המזמין לפנות באופן מיידי לסוכן הנסיעות ו/או לחברת התעופה. על המזמין לאשרר את פרטי הטיסות החזור 72 שעות לפני מועד ההמראה.

48. המזמין יודע ומקבל כי פרטי הטיסות ונתיביהן הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה.

49. הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי המוביל התעופתי לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על המוביל התעופתי ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי "קוקי טורס", בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה.
היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא תישא "קוקי טורס" בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות ביטול העסקה והכל בכפוף לדין.

יב. הנחיות לנוסע

50. הגעה לשדה התעופה - הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון.

לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה ובחלקם מספר טרמינלים. האחריות לוודא זהות שדה תעופה והטרמינל ממנו יוצאת הטיסה חלה על הנוסע בלבד.

"קוקי טורס" לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בדרישות ובהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא.

51. הגעה לטיסה – זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שעתיים לפני הטיסה. לאור בדיקות הביטחון הרבות הקיימות בעולם, מומלץ להגיע 3 שעות לפני הטיסה.

52. תינוק - תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה במטוס ולשאת כבודה. כמו כן לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק אף אם המזמין ביקש במועד הזמנה עריסה לתינוק. יובהר כי במידה ויתברר כי גיל התינוק הינו מעל שנתיים, לרבות במועד החזרה, הרי שעל ההורים / המזמין תחול החובה להשלים את ההנחה שניתנה בגין התינוק (ככל שניתנה) אם עבור הטיסה ואם עבור חבילת הנופש.

53. נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.

54. ארוחות - "קוקי טורס" אינה יכולה להבטיח אוכל מסוג מסוים כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות לנוסע. "קוקי טורס" תעביר את בקשות הלקוח השונות לחברת התעופה ואלו יהיו באחריותו בלבד.

יג. מטען וכבודה

כללי

55. הנוסע מאפשר לשאת כבודה בתא המטען של המטוס וכבודת יד בהתאם להנחיות חברות התעופה.
מטען עודף יחויב על פי הסכום אשר ייקבע על ידי חברת התעופה. ייתכנו מקרים בהם לא תהיה כלל אפשרות לשאת
56. מטען עודף ככל שייקבע על ידי חברת התעופה. לעניין ביטוח הכבודה נא לעיין באמור בפרק "נזקים – ביטוח"

נהלי ביטחון חדשים בשדות תעופה בנושא נשיאת הנוזלים בתיקי יד (אירופה, נורווגיה, אירלנד ושוויץ)

57. על פי נהלי הביטחון בשדות תעופה אלו, הנוסע רשאי לקחת איתו רק כמות קטנה של נוזלים בתיק היד.

58. כל נוזל חייב להיות במיכל נפרד המכיל לא יותר מ- 100 מילימטר. על המיכל להיות עשוי מפלסטיק שקוף, בעל מנגנון סגירה ופתיחה. בסך הכל מותרת כמות מקסימלית של ליטר אחד של נוזלים לכל נוסע.

59. הנוזלים המותרים הם: מים ונוזלי שתיה אחרים, מרקים, סירופים, קרמים למיניהם ושמנים, בשמים, ספריי למיניהם. בכלל זה נכללים גם נוזלים במרקם ג'ל: כולל ג'ל לשיער ורחצה, תכולה של מכלים לחיצים (ספריי לדוגמא) כולל קצף גילוח או דאודורנטים, משחות כולל משחת שיניים, חומרים צמיגיים (שאינו נוזלי ואינו מוצק לגמרי), מסקרה או כל תרכובת דומה אחרת.

יד. בתי מלון

כללי

60. במלונות בארץ כניסה לחדרים החל משעה 15:00 (למעט שבת-כניסה במוצש )שעת עזיבת החדרים עד 11:00.

61. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.

62. מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת חברת "קוקי טורס".

63. החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים. אין באפשרות אשת טורס להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, למיקום חדר, לא בקומה רלבנטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.

64. אין אפשרות להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מבית המלון (חובה על הנוסעים לפנות את החדרים במלון עד השעה 11:00 ביום העזיבה וזאת, גם אם הטיסות ממריאות בשעות הלילה). שעת הכניסה לחדרים הינה החל משעה 15:00.

65. קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין קוקי טורס יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, ו-"קוקי טורס" ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות "קוקי טורס" להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך.

66. במקרה של הזמנת חדר ליותר מ - 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, אך אין באפשרות "קוקי טורס" להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר.

67. חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק החדרים בדבר כשירותם לצרכי הנכים.

68. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת "קוקי טורס" להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק "קוקי טורס" עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.

69. כל הפרטים המפורסמים בפרסומי המארגן באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין המארגן נושא בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.

70. יובהר כי "קוקי טורס" אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.

העברות משדה התעופה למלון

71. ככל שחבילת הנופש שהוזמנה כוללת גם את העברת הנוסעים למלון הרי שהסעת הנוסעים משדה התעופה מבוצעת באמצעות רכב מאסף המפזר את הנוסעים למלונות השונים. למעט עצם העברת הנוסעים למלון "קוקי טורס" אינה אחראית לאופן פיזור הנוסעים בבתי המלון השונים, לזמן הנסיעה וכד'.

72. כאשר חבילת הנופש שרכש הנוסע כוללת בחובה העברה משדה התעופה למלון המוזמן ומהמלון בסיום החופשה לשדה התעופה, יהא המארגן אחראי כלפי הנוסע בעבור אספקת שרות זה. באם לא סופק השרות הנ"ל על ידי המארגן מכל סיבה שהיא, חובה על הנוסע לקבל אישור מהמלון כי אכן השרות לא סופק בציון שעת העזיבה ולהצטייד בקבלה המאשרת כי הנוסע הזמין הסעה חלופית עקב כך. המארגן ישיב לנוסע את התמורה ששולמה על ידו בפועל בגין כך עם שובו לישראל כנגד הצגת האישור והקבלה כאמור לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם הנוסע לא יציג את המסמכים שלעיל יהא המארגן פטור מהחזר ההוצאה לנוסע.

בסיס חצי פנסיון

73. אירוח על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת בוקר וארוחה עיקרית. בחלק מהמלונות חייב הלקוח לבחור בארוחת הערב כארוחה עיקרית (אין אפשרות לארוחת צהריים).

רישום יתר על ידי בתי המלון או הסוכן המקומי

74. לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר, המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן ואין ל-"קוקי טורס" כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות לשנות את ההחלטה. דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג בכל מדינה. אין בהוראה זו כדי לגורע מזכותך לתבוע פיצוי או כל סעד אחר, בגין נזקים שנגרמו לך בעקבות העברה כאמור.

שירותים עונתיים –

75. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. "קוקי טורס" לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.

75.1 בריכות השחייה – הפעלת הבריכה במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלתה משתנים ממלון למלון. מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בתקופת החורף, עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו"ב. הרחצה בבריכות השחייה והשימוש במתקני המלון הינם בכפוף להוראות בתי המלון ובאחריות הנוסע בלבד, ואין לקוקי טורס כל אחריות ביחס להפעלת הבריכה במלון.

75.2 מיזוג אוויר – הפעלת המיזוג במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלות המיזוג כמו גם שעות הפעלת המיזוג משתנים ממלון למלון. בטורקיה ובאיי יוון במספר מלונות מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה, בחלק מבתי המלון המזגנים פועלים רק בחודשים יולי-אוגוסט ועד לאמצע ספטמבר. בכל מקרה אין הפעלת מיזוג האוויר בכל המלונות, בכל היעדים, באחריות "קוקי טורס" והיא לא תישא בכל אחריות שהיא אף אם מצויין בתיאור שהמלון מצוייד במערכת מיזוג אוויר, והוא לא פועל.

שירותים נוספים במלון

76. מלונות רבים מציעים שירותים נוספים כגון ספא, סאונה, חדרי כושר, כסאות, מיני בר ומגבות בבריכה המלון, השכרת רכב, סיורים ועוד.

77. "קוקי טורס" אינה אחראית לזהות השירותים שינתנו ו/או לאיכותם ו/או לדרישות תשלום בגין השירותים על ידי בתי המלון. איכות השירותים, כמותם, זהותם ועלותם הינם באחריותה הבלעדית של הנהלת המלון. יובהר כי החרגה זו מתייחסת גם לחבילות נופש על בסיס "הכל כלול".

נציג

78. בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראליים שחלקם הינם מטעם משרד הסוכן המקומי וחלקם מטעם המארגן. תפקיד הנציג ומי מטעמו לקבל את הנוסע בהגעה (כאשר משולם עבור שרות זה), לדאוג להעברתו למלון ומהמלון בסיום חופשתו לשדה התעופה לטיסתו חזרה.

79. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם בכדי לפגוש את הנוסע במשך חופשתו בכדי לתת לו אינפורמציה על סיורי הבחירה המאורגנים על ידי הסוכן המקומי ואין אנו אחראים כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע, למעט העברות אל/מאת למלון, אין אנו אחראים לפעילות אחרת ונוספת שלו.

80. מספר הטלפון של הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.

81. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו של המארגן באשר לתפקוד הנציגים מוגבלת רק לשרותי העברה (כאמור לעיל) אותם רכש הנוסע מהמארגן וכי אין המארגן נושא בכל אחריות באשר לפעילותו של הנציג בכל הקשור לשירותים כלשהם אותם לא רכש הנוסע מהמארגן.

טו. השכרת רכב

82. לצורך השכרת רכב נדרש השוכר: לכרטיס אשראי בינלאומי (לעיתים אף לשני כרטיסי אשראי בינלאומיים שונים), לרשיון נהיגה בינלאומי ולרישיון ישראלי תקפים. במידה ואלה לא יימצאו ברשותו של הנוסע, לא יימסר לו הרכב בתחנת ההשכרה.

83. יובהר כי חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. גילאי המינימום לשכירות רכב:25 שנה, גיל מקסימום:69
84. יום שכירות הוא 24 שעות ועל כל איחור יחויב הלקוח ביום שכירות מלא לפי התעריף המקומי של חברת ההשכרה. הרכב ניתן עם מיכל דלק מלא וכך צריך גם להחזירו.
 

טז. חבילות שייט

85. ידוע למזמין כי חבילת השייט ו/או כל שירות המתווסף לחבילת השייט נרכשים במישרין מחברת השייט עצמה באמצעות אתר אינטרנט של חברת השייט וכי התשלום מבוצע אף הוא במישרין לחברת השייט, וכי אין לקוקי טורס ו/או מי מטעמה כל שליטה על חבילת השייט ו/או ההזמנה ו/או השירותים המסופקים ו/או שאינם מסופקים על ידי חברת השייט (להלן לצורכי פרק זה בלבד: "ההתקשרות עם חברת השייט").

86. על מזמין שהתקשר עם חברת השייט החובה הבלעדית לוודא בעצמו הרכב השירות ו/או חבילת השייט שרכש מחברת השייט, ובכלל זה כי התמורה המשולמת בגין חבילת הנופש כוללת, לשם הדוגמא ובין היתר, את עלות החדר באנייה בהתאם לדרגה שהוזמנה על ידי המזמין, ומופעי הבידור הניתנים באנייה.

87. יצויין כי על פי תנאי חברות השייט מחיר חבילת שייט אינו כולל סיורי חוף מחוץ לאנייה, ארוחות בסיורים, טיפים, טלפונים, כביסה, מיסי נמל ומיסים אחרים, ביטוחים וכד'.

88. בהזמנת חבילת השייט מאתר חברת השייט המזמין יודע ומכיר בזה כי אין לקוקי טורס ו/או מי מטעמה כל אחריות, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההתקשרות עם חברת השייט, ולא תתקבל אצלה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם ההתקשרות עם חברת השייט, במלואה ו/או בחלקה, במישרין ו/או בעקיפין, וכי הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי מ"קוקי טורס" ו/או מי מטעמה בקשר עם ההתקשרות עם חברת השייט, מכל סיבה שהיא.

89. ידוע למזמין כי חברת השייט רשאית לבצע על דעת עצמה שינויים בחבילת השייט ו/או בשירות שהוזמן ולרבות החלפת נמל, אתר עגינה, אנייה, המועדים, תוכנית הבידור וכד'. כל שינוי שיבוצע בחבילת הנופש הינו באחריות חברת השייט בלבד, וכאמור לעיל, קוקי טורס ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל שינוי שתבצע חברת הנופש בחבילת הנופש ו/או בשירות המוזמן.

90. על המזמין חלה החובה הבלעדית לוודא עם חברת השייט כי בידיו כל המסמכים הדרושים, ככל שדרושים, לצורך השתתפות בשייט, וכי הטפסים מולאו בהתאם לנדרש. למזמין לא תעמוד כל טענה כנגד קוקי טורס ו/או מי מטעמה גם בקשר להעדרם של מסמכים כלשהם בידי המזמין במועד השייט ו/או לאי מילויים כנדרש.

91. על פי תנאי חברות השייט אדם מתחת לגיל 21 אינו רשאי להשתתף בשייט ו/או להחזיק בתא משלו,אלא אם כן הוא מלווה על ידי הורה או אפוטרופוס מעל גיל 25.

יז. ביטול יציאה

92. קוקי טורס" תהא רשאית לבטל כל טיסה או שהות במלון מכל סיבה שאינה תלויה בה או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את הביצוע על פי שיקול דעתה.

93. "קוקי טורס" תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול.

94. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע טיסה או מלון אחר או ש"קוקי טורס" תחזיר את כל המקדמה ששולמה ומוסכם כי למעט דמי המקדמה לא יהיו לנוסע / למזמין כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי "קוקי טורס".

יח. נזקים – ביטוח

95. "קוקי טורס" לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת "קוקי טורס" ו/או באחריותה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.

96. כמו כן, לא תהא "קוקי טורס" אחראית לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת ביטוח ובין אם לאו.

97. "קוקי טורס" מציעה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

98. קוקי טורס ממליצה לנוסעיה לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי. האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.

99. כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ול"קוקי טורס" אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות "קוקי טורס".

יט. חילוקי דעות

100. סוכני "קוקי טורס", נציגיה או כל אחד אחר, אינם מוסמכים להחזיר וגם/או להבטיח כספים כלשהם וגם /או לשנות כל שינוי בתנאים ובמידע הכללי המפורטים בתנאים אלה. החזרים או זיכויים לנוסע יינתנו ע"י "קוקי טורס" בארץ בלבד רק לאחר בירור הבקשה וקבלת אישור רשמי על כך בכתב מאת "קוקי טורס".

101. בירורים,תלונות והחזרים  יש להעביר למשרדינו לא יאוחר מ- 30 יום מיום מתן השירות.

102. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע באחד מסניפי אשת טורס ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי סניף קוקי טורס ו/או סוכן הנסיעות.

103. סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל מקרה שתוגש תביעה נגד "קוקי טורס" לבדה וגם/או יחד צדדים שלישיים, תהא לבתי המשפט תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו, באזורו מצוי הסניף המרכזי של "קוקי טורס".

כ. התיישנות

104. בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 מוסכם על המזמין כי לא יהיה זכאי להגיש כנגד "קוקי טורס" ו/או מי מטעמה כל תביעה שהיא בקשר עם הזמנת השירותים שהוזמנו הימנה לאחר חלוף שנה וחצי ממועד ההזמנה.

כא. פרטי החברה

שם החברה: קוקי טורס בע"מ
כתובת המשרד הראשי: רח' הרצל 3 נתניה
טלפון: 09-8340374