נגישות

נהלי הזמנה - קוקי טורס

מבוא
א. אתר קוקי טורס (להלן: 'האתר') המופעל ע"י חברת קוקי טורס בע''מ, (להלן:"החברה") משמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ו/או שירותים שונים ע"י גולשים באינטרנט בישראל.
ב. האמור בלשון זכר בתקנון - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.
ג. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני שלו במספר  09-8340374 או בכל מספר טלפון אחר המוביל אליו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון ו/או הסכם ההזמנה המפורט בו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה.
ד. הוראות תקנון זה וכן הסכם ההזמנה המצורף אליו והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא בינך לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. בכל מקרה של סתירה ו/או פער בין האמור בתקנון זה לבין הסכם ההזמנה הרצ"ב, יגבר האמור בהסכם ההזמנה על האמור בתקנון זה.
2. כללי
א. החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר ו/או באמצעות מוקד טלפוני, מספקים שונים.
ב. האתר מיועד לאזרחים ו/או תאגידים ישראלים, בעלי כרטיס אשראי ישראלי בתוקף.
ג.. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות המוצגים באתר, יש לבחור את המוצר או השירות המבוקשים ולהיכנס לדף הכולל מידע נוסף אודות המוצר או השירות.
ד. על מנת לעבור לטופס ההזמנה באתר, יש להירשם ע"י הקלדת פרטים דוגמת שם משתמש, סיסמה, דוא"ל, מספר טלפון, טלפון וכו'.
ה. לתשומת ליבך - הרשמה לאתר מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מאת מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של האתר, המצורף גם הוא לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
ו. בטופס ההזמנה, יש להציג את פרטי ההזמנה, לאמת ולהשלים את פרטי הלקוחות, אמצעי התשלום וכיו"ב. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים.
ז. יש לקרוא בעיון את הסכם ההזמנה הרצ"ב ולאשר אותו.
3. התניות נוספות
א. מחירי וזמינות המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באמצעות האתר והמוקד הטלפוני, עשויים להשתנות מעת לעת. במקרים של אי התאמה בין המחירים ו/או זמינות המוצרים ו/או השירותים, הפרטים שיימסרו לך ע"י מחלקת האופרציה של החברה הם הפרטים הקובעים.
ב. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באתר, משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם. תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.
ג. נפלה טעות קולמוס בתיאור ו/או מחיר המוצר ו/או השרות המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את החברה, אך ללקוח תהא הזכות לבטל את העסקה.
ד. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.
ה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינם של קוקי טורס בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מקוקי טורס או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.
ו. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
ז. חברת קוקי טורס תעשה מאמץ לתקן בזמן סביר תקלות באתר אך לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מנפילת האתר ו/או כל שיבוש אחר בפעילותו.
4.שמירה על פרטיות וסודיות
קוקי טורס מכבדת את פרטיותך ונוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור עליה, ככל האפשר. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.
5. שונות
א. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
ב. בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט בישראל, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.
ג. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תועבר בכתב עד ולא יאוחר מ- 30 ימים מיום חזרתו של הנוסע.
ד. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י קוקי טורס וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
ה. כתובת החברה – רח' הרצל 3 נתניה.  שירות לקוחות: 09-8340374 פקס - 09-8612692 כתובת דואר אלקטרוני – info@cookytours.co.il
 
 
נהלי הזמנה
 
+ דרכונים חייבים להיות תקפים לחצי שנה מיום הנסיעה
+ זמני הטיסה עלולים להשתנות
+ מלון בגדר בקשה עד קבלת אישור
 
לתשומת לבך:
עליך לחתום על הסכם הזמנה זה, ולהחזירו חתום לחברת קוקי טורס.לקוחות אשר הזמינו דרך האתר של קוקי טורס אינם צריכים לחתום והחזיר את הסכם ההזמנה. מעצם הזמנתם באתר, מתבצעת חתימה אלקטרונית, המהווה הסכמה מפורשת לתנאי ההתקשרות כפי שהם מופיעים בתנאים הכללים ובהזמנה. עד קבלתו של הסכם זה חתום על ידי המזמין, ההזמנה אינה בתוקף וחברת קוקי טורס אינה חבה כל חבות כלפי המזמין. בחתימתך על ההסכם הנך מצהיר כי קראת והבנת את כל תנאי ההתקשרות כפי שהם מופיעים בהסכם זה ותנאים אלה מקובלים עליך. הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע"פ והן בכתב בטלים. הסכם זה מהווה את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם. ידוע למזמין כי הסכם זה הינו הסכם מותנה וייכנס לתוקף וייחייב את הצדדים, רק בהתקיים שני תנאים: האחד,  אם יתקבל אישור אצל קוקי טורס מאת ספקי הנופש, והשני, רק עם קבלת אישור חב' כרטיסי האשראי על ביצוע העסקה ע"ש המזמין. למען הסר ספק החברה מחייבת את לקוחותיה בהתאם לשער העברות המחאות גבוה בשקלים חדשים אשר נקבע לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. בחתימתו על הסכם זה מתחייב המזמין ו/או הנוסע בפועל, כי בכל מקרה בו יבקש לבצע שינוי בהזמנתו מכל סיבה שהיא, יהא המזמין ו/או הנוסע מחוייב לשלם לחברת קוקי טורס דמי ביטול/דמי שינוי. ידוע כי דמי הביטול ו/או השינוי משתנים מספק לספק ומיעד ליעד. לעיתים דמי הביטול/שינוי, הם בעלות של לילה או סכום עלות ההזמנה  ולא תשמע כל טענה בהקשר זה.
הרשאה:
אני הח"מ, בעל כרטיס האשראי שפרטיו רשומים להלן, מאשר בזאת את תוקף העסקה ואת חיוב חשבוני באמצעות הכרטיס הנ"ל, ולפיכך מתחייב בזאת כי עסקה זו לא תוכחש על ידי . ידוע לי שחובה להגיע לשדה התעופה 3 (שלוש) שעות לפני זמן הטיסה לחו"ל עקב דרישות הביטחון. לטיסות פנים חובה להגיע שעה לפני מועד הטיסה.
מידע כללי:
חברת קוקי טורס מבקשת להפנות את תשומת לבכם למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנת הנופש והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה והתנאים הכללים והאחריות את חוזה ההתקשרות בין החברה והנוסע. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה ולא תישמע טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים אלו. התנאים שלהלן יחולו על הנוסע המזמין אחד ממוצרי קוקי טורס.
חברת קוקי טורס משמשת כמתווכת בין ספקי שירותים שונים לבין הנוסע, ועל כן, קשורה קוקי טורס בין השאר, גם לתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים וניתן לעיין בהם על-פי דרישה במשרדי החברה. נוסע המעוניין לעיין בתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים, מוזמן לפנות בדרישה לחברת קוקי טורס, ואנו נשלח את התנאים הכללים לפי דרישה. מודגש, כי השירותים שנמסרו ללקוח מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. כל המידע אותו מוסרת קוקי טורס שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים, בספרות המקצועית, ואין החברה אחראית לדיוקם המוחלט. לא תישמע טענת נוסע כנגד אי-ידיעת התנאים ו/או כנגד התקיים האמור בהם, בדיעבד.
חברת קוקי טורס הינה סוכנות נסיעות, המזמינה עבורכם שירותים המסופקים על ידי סיטונאי תיירות, לרבות המלון, חברות התעופה (להלן: "הספק/ים") בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק. כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד, עד לקבלת אישור מחברתנו. כמו כן, האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד.
אני מאשר/ת בזאת לקוקי טורס לשלוח אלי מסרונים,SMS ו/או דואר אלקטרוני.
דמי ביטול:
כל הרוכש שירות מאת קוקי טורס רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי קוקי טורס. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחוייב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן , לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העיסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, תיירות אחרים וקוקי טורס.
בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל אווירי ו/או להשכרת רכב מועברות על ידי חברתנו לספק הרלוונטי, בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מיידית, במישרין או בעזרתנו, לספק המתאים. מבלי לגרוע מכלליות האמור:
הטיסות:
הינן טיסות שכר ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. על הנוסעים בטיסות שכר (צ'רטר) לאשר את טיסת החזור ע"י מספר טלפון המופיע על גבי כרטיס הטיסה או בעזרת הנציג המקומי של ספק חבילת הנופש, 72 שעות לפני טיסת החזור.
תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את הספק. יחד עם זאת, במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד וחברת קוקי טורס אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה. בהזמנת טיסות פנים שינויי טיסה ואו ביטולה יחוייבו בתשלום.
באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדוייק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא חותם על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם או עדכון איות ישא המזמין בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי חוקי הספק.
יצוין כי בטיסות פנים בארה"ב וקנדה, אין מחיר הכרטיס כולל ארוחות או מטען. בגין שירות זה מתבצע התשלום ישירות בחברה בהתאם למדיניותה.
תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים למושב בטיסה, אלא יושבים על הוריהם או מלוויהם בטיסה. קיימת אפשרות בטיסות סדירות להזמין עריסה על בסיס מקום פנוי בלבד. קוקי טורס איננה מתחייבת כי תינוקות ישבו בעריסה בטיסות.
מלונות:
פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחוייבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון,לרבות קומת החדר ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק בלבד. יודגש כי בתורכיה, קפריסין ואיי יוון מופעלים המזגנים לשעות ספורות, בהתאם למדיניות המלון. מתקני המלון פעילים על פי שיקולי המלון בלבד בהתאם לעונת התיירות. בחלק מבתי המלון נדרשות תוספות בגין שירותים שמציע המלון לרבות מסעדות, ארוחות, משקאות, מיני בר, חדר כושר, שירותי ספא, ספורט ימי וכו', החרגה זו מתייחסת גם להזמנות על בסיס 'הכל כלול'. לידיעתך, במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה - בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה הנוספת הינה ספה נפתחת ו/או מיטה מתקפלת.
 לידיעתך, במקרה של רישום יתר, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה יותר בתוספת תשלום. דירוג המלונות כפי שנמסר לך, הינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי חברת קוקי טורס לקוחים מפרסומי בתי המלון וחברת קוקי טורס אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה של החברה. שעת הכניסה לחדרים היא על-פי רוב בשעה 16:00 והפינוי הוא עד השעה 11:00, בלא תלות בשעות הטיסה. בבתי מלון בישראל, קבלת החדרים במוצאי שבת או במוצאי חג הינה בצאת השבת ו/או החג. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא חברת קוקי טורס בעלות הפסד הארוחות.במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם.
"רישום יתר", הן לעניין טיסה והן לעניין בתי המלון משמעותו, שהמלון או הטיסה בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי/מקום פנוי בטיסה למרות הזמנתכם.
השכרת רכב:
באחריות השוכר לעדכן את חברת קוקי טורס אם גילו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל, על-שמו, וברשיון נהיגה ישראלי ביחד עם רשיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסויים, אלא מקבוצת רכבים מסויימת בלבד. אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות.
דרכון: באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת קוקי טורס אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד, והוא מצהיר בזאת כי ברשותו דרכון ישראלי בתוקף למשך שישה (6) חודשים לכל הפחות.לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא עם ברשותם דרכון נוסף ( לא ישראלי ) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים.
מודגש כי האחריות הבלעדית חלה על הלקוח לוודא כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מן וסוג שהוא שחלה על הלקוח.
על פי הוראות משרד הפנים, נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראלים או בתעודת מעבר ישראליות, חייבים לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.
על בעלי דרכונים אירופאים הנוסעים לארה"ב חלה חובה להירשם, 72 שעות מראש באתר של ראשות ההגירה של ארה"ב:
אי קיום הנוהל לא יהווה בסיס להחזר בגין כרטיס לא מנוצל.
ביטוח:
עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכייך, לרבות ביטוח אישי ומטען. הפוליסה המונפקת על ידנו מכסה ביטול במקרה של חו"ח מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה, או אשפוז בבי"ח, במסגרת של עד 30 ימים לפני הנסיעה. ידיעתך, אין הביטוח מכסה כל מקרה של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותך בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח.
מובהר בזאת כי האחריות מכל היבט וסוג שהוא לנשים בהריון (בכל שבוע הריון שהוא) הטסות חלה עליהן בלבד. בכל מקרה לא תחול האחריות ו/או הנזק ו/או ההחמרה על חברת קוקי טורס ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי נשים הרות המחליטות לטוס על דעתן ואחריותן ולאחר שמובהר כי בכל טיסה לכל יעד ייתכן ותגרום פגיעה ו/או נזק לאישה ההרה ו/או לעובר הרי שנוסעת הרה עד שבוע 27 כולל , בחתימתה על טופס ההזמנה ו/או עם קבלת הכרטיסים ו/או ביצוע ההזמנה בחברת קוקי טורס משחררת את חברת קוקי טורס ו/או מי מטעמה  מאחריות.בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נוסעת הרה משבוע 28 עד 33 לא כולל, המחליטה לטוס, חייבת להביא עימה אישור רפואי באנגלית בו רשום שאין מניעה לטוס ואין כל חשש ללידה מוקדמת.
מובהר בזאת שלחברת קוקי טורס אין שליטה על קבלת האישור הרפואי ואישרור הטיסה לנוסעת ההרה על ידי המוביל.
* מספר ההזמנה הינו למטרת בירורים בלבד ואינו מהווה ו/או יוצר כשלעצמו כל חבות מצד חברתנו אלא בהתאם להסכם הזמנה זה.
* חילוקי דעות, מקום שיפוט והתיישנות: בחתימתו של הנוסע על הסכם הזמנה זה, מסכים הנוסע לכל האמור בו. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תועבר בכתב עד ולא יאוחר מ- 30 ימים מיום חזרתו של הנוסע מההפלגה/טיסה. מוסכם, על דעתו של הנוסע, בהסכם זה ובחתימתו בכתב, כי לאחר תום שנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע, לא יהיה הנוסע זכאי לתבוע את קוקי טורס בנוגע לחבילת הנופש ו/או להזמנתו, ובכל הקשור להתקשרותו עם החברה כאמור בהסכם זה. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע' 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.
* קוקי טורס ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידע על התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלהם.
* כרטיסי הטיסה שוברי אכסון , רכב וביטוח יישלחו לדואר אלקטרוני או לפקס שמסרתם בעת ביצוע ההזמנה, עד יום לפני מועד הטיסה המתוכנן ,יש להדפיסם לפני הגעתכם לנמל התעופה.
 
אלמלא צויין במפורש אחרת, קוקי טורס אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/המוצרים המוצעים באתר. לפיכך כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות